Öncü Bir Kürt Aydını

Mutlu Can’ın, Malmîsanij’le ilgili kitabı  bir yıl kadar önce yayımlanmış.Öncü Bir Kürt Aydını M. Malmîsanij (Biyografi-Bibliyografya), (Dara Yayınları, Eylül 2021,  İstanbul,  189 s.)

Çalışmanın başında Mutlu Can’ın,  Önsöz’ü var. Bu Önsöz’ Mutlu Can’ın,  Kürd aydınının tarihsel gelişimini dile getirdiği bir değerlendirmesidir.(s. 11-19)

Cumhuriyet 1923’de Kürdlerin yokluğu anlayışı üzerinde kurulmuştur. Sadece Kürdlerin değil, Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin, Asurilerin, Arapların, Çerkeslerin, Lazların, yani, Türk olmayan herkesin yokluğu anlayışı üzerinde kurulmuştur. Bu etnik grupların fiilen var olduğu açıktır. O zaman bu halkların Türkleştirilmeleri konusunda yoğun bir çalışma yapılacaktır.

Lozan Konferansı’nın çok önemli bir konusu Kürdistan’dır. Kanımca Türkiye için en  önemli konu Kürdistan’dır. Ama Kürdlerin Lozan Konferansı’nda temsil edilmemesi  için çok büyük çaba harcanmıştır. Özellikle Türkiye için bu çok önemlidir.

1922—1923’de Lozan Delegasyonu Başkanı İsmet İnönü, ‘biz Türklerin ve Kürdlerin milli haklarını birlikte savunuyoruz’ diyordu. Bunu, Konferansta, Kürdleri gündeme getiren Büyük Britanya temsilcisi   Lord Kurzon’a karşı özellikle vurguluyordu. Ama 1925’de Başbakan olan İsmet İnönü, Şeyh Said  direnişinden sonra, ‘Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan  herkes Türk ve Türkçü olmak zorundadır. Türk ve  Türkçü olmayanları kesip atacağız.’ Diyecekti. 1925 Şeyh Said, 1927 Guew, (Bingöl)  1930 Zilan, 1935 Sason, 1937-1938 Dersim, kesip atma operasyonlarıdır.

İttihat ve Terakki hükümeti, Ege’deki,   Akdeniz’deki, Trakya’daki, Kapadokya’daki Rumları, Karadeniz’deki Rum-Pontusları, Doğu’daki Asuri-Süryanileri  sürgün ederek, Ermenilerin nüfusunu soykırımla çürüterek Hrıstiyan unsurlardan kurtulmuştu. Türk olmayan Kürd, Laz, Çerkes, Gürcü gibi Müslüman unsurlar ise asimilasyonla Türkleştirilecekti. Bu süreçte İslam, Müslümanlık çok önemli bir asimilasyon tekniği olarak kullanılmıştır. ‘İslamda kardeşlik esastır’, ‘Ümmeti bölmek İslam’a aykırıdır.’ ‘Kavmiyetçilik İslama aykırıdır’ gibi sloganlar çok kullanılmaktadır. Dikkat edelim,  bu süreçte 22-23 Arap devleti, Arap olmayan Türk, Fars, Pencap, Peştun, Tacik, Türkmen gibi halkların kurduğu devletler yaşamlarını sürdürmektedir. Arap milliyetçiliği, Baas Partisi, Türk milliyetçiliği çok dinamiktir.

Bütün bu Müslüman halklar kendileri için hak gördüklerini Kürdler için hak görmemektedirler. Halbuki, gerçek İslam’ın çok önemli bir anlayışı da şudur: ‘Kendin için istediğini, kendine layık gördüğünü, başkaları için de iste, başkalarına da layık gör. Kendin için istemediğini, kendine layık görmediğini başkaları için de isteme, başkalarına da  layık görme’

Kürdlerin komşuları olan Müslüman devletlerin Kürdlerden esirgedikleri bu hakları Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özellikle İsveç’te  yaşayan Kürdler bok bol yaşıyor. Müslüman devletlerin Kürdlere tanımadıkları bu hakları ‘elin Gavuru’ Kürdlere bol bol bahşetmiş.

***

Malmîsanij,  Mutlu Can’ın ‘Öncü Bir Kür Aydını’ çalışmasında asimilasyon uygulamaları hakkında  dikkate değer bilgiler veriyor. Kürd halkına soyadı vermek  asimilasyonun önemli aşamalarından biridir. Haziran 1934’de Soyadı Kanunu çıkarılmış. O zamana kadar soyadı hakkında hiçbir bilgisi olmayan Kürdlere  bu konuda, herhangi bir bilgi verilmemiş. Her şeyden habersiz olan, çoğunluğu Türkçe de bilmeyen  Kürdlere, Oğuz, Alpaslan, Altay,  Uygur, Öztürk, Cantürk, Türkoğlu  gibi soyadları verilmiş. (s.  24-25) Bu çerçevede, Malmîsanij, mahlas olarak kullandığı aynı sözcüğün, doğup büyüdüğü Piran Bölgesi’ndeki bir dağ olan Malmîsan Dağı’ndan aldığını söylüyor. (s. 37)

Asimilasyon Kürdçe yasaklarıyla berber yürüyen bir politikadır. Cumhuriyet’in en önemli Kürd politikası, Kürdçe yasaklarıdır, asimilasyondur. Kürdçe’nin unutturulması, Türkçe’nin egemen kılınması çok önemli sistematik bir politikadır. Eğitimin, okulların bu konudaki işlevi çok büyüktür. Malmîsanij bu konuda şunları vurguluyor:

“Kürt çocuklarının, sadece Kürdçe konuştukları için  okullarda yedikleri dayakların haddi hesabı yoktur. Bugün de böyledir. Herkes gibi ben de bundan payımı aldım. İlkokuldayken,  şaka olsun diye  bir arkadaşımıza yazdığım  birkaç satır Kürtçe için, öğretmenimden yediğim dayağı hâlâ hatırlarım. Türkçeyi zorunlu gören resmi makamlara işi düşün büyüklerimizin, yakınlarımızın, oralarda nasıl itilip kakıldıklarını, horlandıklarını gözlerimle gördüm. Köylülerin köye  gelen Türk jandarmasından,  öcüden kaçar gibi  nasıl kaçtıklarına, saklandıklarına tanık oldum. Ortaokulda, lisede okurken hemen her gün benzer olaylar yaşadım.” (s. 25)

Bütün bunlar,  yaşayan bir dili yaşatmama  çabasıdır. Yaşayan bir dili yaşatmamak için, yeryüzünden silmek için binbir türlü baskı uygulanmaktadır. Bu baskının, kararlı, sistematik bir baskı olduğu açıktır. Ürünlerini satmak ve ihtiyaçlarını almak için şehirlerdeki pazara gelen köylülerden  konuştukları kelime sayısınca para cezaları bile tahsil ediliyordu.

Dikkat edelim, bu baskı, bu zulüm, tek parti döneminde  uygulanıyor. Mustafa Kemal’in,  Atatürk’ün, ‘Türkiye’yi çağdaş uygarlık seviyesine çıkaracağız’, dediği,  bunun için çaba sarfedildiği bir dönemde yaşanıyor. Çok partili siyasal hayat  döneminde de bu baskının, zulmün sürdürüldüğü besbellidir.

Kürd dili üzerindeki, Kürd insanları üzerindeki bu baskı, bu zulüm çağdaş uygarlığın neresinde duruyor? Kürdlerin belleklerini kazımak, Kürdleri, dilsiz, kör, sağır bir toplum haline getirmek, çağdaş uygarlığın hangi kitabında yazıyor? Gerek tek parti  dönemindeki Türk aydınları, Türk basını, Türk üniversitesi, Türk yazarları  vs. gerek  çok partili dönemdeki  Türk aydınları, Türk basını,  Türk üniversitesi, Türk yazarları bu konuda sorgulanmalıdır. Atatürk milliyetçiliği, Atatürk çağdaşlığı,  Kemalizm vs. diyenler,  bu görüşler doğrultusunda yeniden değerlendirilmelidir. Türk aydınlarının, Türk basının, Türk üniversitesinin, Türk yazarlarının bu tutumu devleti koruma kollama tutumudur. Örneğin üniversite için de bilim veya inanç konusu değildir. Devlet koruma-kollama bilincidir.

***

Malmîsanij İsveç’teki mülteci hayatını şöyle anlatıyor:

“Deyim yerindeyse can havliyle, korkuyla, şiddet ortamından kaçarak gidişti bizim gidişimiz. Keyiften veya isteyerek dışarı çıkmamıştım. İsveç’teki ilk günlerde, yeni gittiğim şehre  yerleşmeye, ayak uydurmaya çalışıyordum. İsveççe’yi öğrenmeye gayret ediyordum.

Biz yaban ellerdeyken gidişimize hep geçici, olarak bakıyorduk. Kısa bir süre sonra döneriz diye düşünüyorduk. Konuşmalarımız yatıp kalkmalarımız hep ülke sorunlarıyla ilgiliydi. Dünyamız Kürtlük ve Kürtlerle ilgiliydi.

Mekan farklı olsa da Diyarbekir’deymişiz gibi yaşıyorduk. Özlem meselesine gelince,  biraz zaman geçtikçe, maddi sıkıntılar nisbeten azalınca, özlemler gündemi işgal etmeye başladı.  İşveç’te tam anlamıyla yerleşince, artık kaderimizin İsveç’e bağlandığı netleşince, özlem dayanılmaz bir hale geldi. Onu izah etmek çok zor.

Benim gibi yazan insanların durumu, başka işlerle uğraşanların durumundan farklıdır. Çünkü ben bu acıyı, sıkıntıyı her gün yaşıyorum. Kürtçe yazarken sözcükler hep ülkeyi çağrıştırıyor. Köyünüzü, kentinizi, yakınlarınızı yazarken yaşıyorsunuz.”  (s. 33-34)

‘Şu andan itibaren sahip Olduğun Tek Şey Dilin’…

Yukarıda, Malmîsanij’in  İsveç’e yerleştiği dönemin ilk günlerindeki ve daha sonraki dönemlerdeki duyguları  düşünceleri anlatılmıştı. İsveç’e ayak basar basmaz kendisi gibi ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış Yahudi yazar, Nelly Sach’ın  söylediği sözü vurguluyor. ‘Şu andan itibaren sahip olduğun tek şey dilin’ (s. 34)

Malmîsanij dile, bu arada Kürd diline çok önem veren bir akademisyen. Daha çok  Kırmancca (Zazaki) çalışıyor.

Malmîsanij hoca bilim insanlarına üç önemli konuyu hatırlatıyor. İlk olarak, Cumhuriyet’ten önceki, yani 20 yüzyılın ilk çeyreğindeki Kürd basınının, Kürd örgütlerinin  dikkatli bir şekilde incelenmesi gereği önemli olmalıdır. İkinci olarak Türk kaynaklarının ihtiyatla kullanılması gerekir. Çünkü Kürdler, Kürd kültürü aleyhine, Kürd tarih yazımı aleyhine  sık sık tahrifat yapılmış olması mümkündür. Üçüncü olarak Anti-Kürdoloji çerçevesinde yazılanlar yer-zaman gösterilerek, dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Bibliyografya

Malmîsanij çok değerli üretken bir bilim insanı, bir akademisyen. Değerli bir Kürd aydını. Artuklu Üniversitesi’nden ayrılmak zorunda kaldı. Üniversiteden atılmak üzereyken kendisi ayrıldı. Emekli. Çalışmalarını sürdüreceği şüphesiz.  Kanımca, Malmîsanij ve yazıları, kitapları hakkında bu aşamadan sonra incelemeler yapılacaktır. Kanımca, bilim insanları, akademisyenler, aydınlar bunun farkındadır.

Mutlu Can incelemesinde, bu tür araştırmalar yapacak olanlara kolaylık sağlamak için çok kapsamlı bir bibliyografya hazırlamıştır. Bibliyografya’da, (s. 71-147) Malmîsanij hocanın, Kırmancca, Kurmancca, Türkçe kitapları, yazıları ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Başka yazarlarla birlikte hazırlanan yazılar, kitaplar, yaptığı çeviriler, editörlüğünü yaptığı eserler birer birer gösterilmiştir. Çeşitli periyodiklerde yayımlanmış şiirler, yazılar  yine öyle. Bibliyografyada Malmîsanij’le yapılan röportajlar da yer almaktadır.

https://www.nerinaazad1.com/tr/columnists/ismail-besikci/oncu-bir-kurt-aydini

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *