Hewldan’ın Partileşme Kararı Yeni Bir Sürecin Başlangıcıdır

İki yıla yakın bir süredir sürdürülen çalışmaları değerlendiren Kürdistani Parti Girişimi(KPG) Meclisi, partileşmeye karar verdiğini kamuoyuna açıkladı.

Bu kararın bir ‘’son’’ değil, yeni ve daha güçlü bir başlangıç için bir ‘’ara durak’’ olduğu, Meclisin yaptığı açıklamadan da net olarak anlaşılmaktadır. Düşünsel ve siyasal perspektifleri aynı ya da birbirine yakın olan en geniş  Kürdistani potansiyelin aynı program altında tek partide birleştirilmesi çalışma ve hedefinin, partileşme sürecinden sonra da devam edeceği anlaşılmaktadır.

KPG , yaşanan tüm tecrübeleri de rehber edinerek, bugünün ihtiyacı olan Kürdistani bir parti için yola çıktı. ‘’Kürdistani ‘’ olmayı sadece kendisiyle sınırlı bir ‘’paye’’ olarak görmedi. Kendisini dünyanın merkezine koymadı, tarihi kendisinden başlatmadı. Kürdistani potansiyelin mevcut dağınıklığının Kürt ve Kürdistan sorununun çözümünde oynadığı negatif rolü gündemleştirmeye çalıştı.

KPG , bugün Kuzey Kürdistan’da bir tek insanımızın bile kanının dökülmüyor olmasını tüm samimiyetiyle desteklerken, gerçek anlamda çözüm yerine, zaman kazanmaya dönük oyalamalarla sorunun çözümünü sürüncemeye bırakmak isteyenlere, bir nesle daha özgürlüğü kaybettirebilecek her türlü senaryolara da  ‘’hayır’’ diyen bir siyasal hattın savunucu ve sahibi olarak kendisini ifade etmektedir.

KPG, son 200 yıllık süreçte gelişen Kürdistan özgürlük mücadelesinin tüm gelenek ve değerlerinin mirasçısı olarak, onların emek ve değerlerine sahip çıkıp geleceği örgütlemek gerektiğine inanan bir siyasal anlayışla partileşmenin esaslarını değerlendirmektedir. Dar bir grup aidiyetiyle değil, Kürdistani duruş ve  projeleriyle kendisini tanımlamaktadır.

 

Bir siyasal parti girişimi olarak,  iradesini hiç bir kişi, oluşum, kurum ve devlete endekslemeden, bu temeldeki bağımlılık ilişkilerinin  kendi varlığının inkarı anlamına geleceğinin bilinciyle, iradesi kendi elinde olan, kendi kendisini yöneten  bir anlayışı ifade etmektedir KPG.

Siyasal mücadeleyi başkalarının  gölgesinde yürütülen siyasetle ve başkalarının oluşturduğu gündemle değil, kendi özgün gündemi ve Kürdistan halkının çıkarları temelinde yürüten bir yaklaşımın somuta indirgenmesidir, KPG.

Kürt ve Kürdistan sorununun çözülmesi yolunda, temel ulusal değerlerden taviz vermeksizin, dar siyasal anlayışlara hapsolmadan, en geniş kesimlerle diyalog ve ilişkilerin geliştirilmesinden , ulusal demokratik güçlerin  birliğinden yana olan bir anlayışın ifadesidir KPG.

Soğuk savaş sisteminin değer yargıları, örgüt ve siyaset anlayışlarıyla değil, dünyanın mevcut durumu, günümüzün ihtiyaçları ve Kürdistan toplumunun  gerçeklikleri temelinde hareket eden yeni bir siyaset tarzının ifadesidir KPG.

Meşru zeminden ayrılmadan, açık, demokratik, katılımcı, çoğulcu, özgürlükçü, adil  bir anlayışın ifadesi olan bir örgüt ve mücadele tarzını uygulamayı hedeflemektedir KPG.

Toplumdaki tek sesliliğin ciddi bir çürüme, yozlaşma ve yenilginin alt yapısını güçlendirdiği ve daha da güçlendireceğinin bilinciyle, kendisini çok renkli, çok sesli bir siyasal kültürün Kuzey Kürdistan’da yaygınlaştırılmasının emekçisi ve aktörü olarak gören bir adımdır  KPG.

Her saat başı, her biri diğerini reddeden, birbirine zıt siyasal ve düşünsel yaklaşımların tümünü de doğruymuş gibi topluma dayatıp her şeyi ‘’taktik’’ derekesine indirgeyen; bu anlayışla Kürdistan toplumunda derin bir tahribat ve deformasyona yol açan, tüm değer ve kazanımları günübirlik politika ve çıkarlarla erozyona uğratan, makyavelist, totaliter yaklaşımlara, kararlı bir şekilde ‘’hayır’’ diyen ulusal ve tarihsel değerlerimize saygılı istikrarlı bir siyasal kültür ve tarzın yoğrulmasıdır KPG.

Dinsel ve mezhepsel argümanları esas alarak  siyaseti örgütlemeye çalışan siyasal yapılanmaların Kürdistan toplumunun çok kültürlü, çok renkli  ulusal ve ülkesel gerçekliğine yetersiz ve  dar geleceğini düşünen  kapsayıcı bir siyaset kültürünün örgütleyicisidir, KPG.

Tek sınıf eksenli siyaset ve örgütlenmenin , henüz ulusal devlet sorununu çözememiş olan Kürt ve Kürdistan toplumunun mevcut bileşiminin ihtiyaç ve sorunlarının çözümünde  yetersiz ve dar kalacağını düşünen bir anlayışın ifadesidir,  KPG.

Kürt ve Kürdistan toplumunun en geniş etnik, toplumsal, dinsel, mezhepsel, kültürel kesimlerini kucaklama perspektifine sahip bir kitle partisini hedeflemektedir,  KPG.

Düşünsel, siyasal, dinsel, mezhepsel, kültürel, etnik,cinsi  açıdan düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü temel bir hak ve toplumsal uzlaşma ve demokrasinin ilk adımı olarak gören bir perspektifin  savunucusudur, KPG.

Devletin dini inançlar karşında tarafsız ve eşit olduğu laik bir sistemin yaşam bulmasını bugünden hedefleyen bir oluşumdur KPG.

Kadın ve gençliğin dinamizm ve potansiyelini, Kürdistani değerler ve özgür bir kişilik esas alınarak, mücadele ile bütünleştirmeyi hedefleyen  bir yaklaşımın  sahibidir KPG.

Kadının  hak ve özgürlük mücadelesini  ulusal ve toplumsal  özgürleşme mücadelesinin en önemli  anahtarlarından biri olarak gören ve  pozitif ayırımcılık temelinde yaşamın her alanında bu mücadeleyi geliştiren bir hattır, KPG.

Dünyada Kürtlerin düşmanını azaltan, dostunu artıran bir ilişkiler politikasıyla, uluslararası siyaset sahnesinde yer almayı hedefleyen,  Kürdistan halkının bir temsil gücüdür KPG.

Adalet, yoksulluk, insan hakları, çevre ve benzeri küresel sorunlara ilişkin olarak üzerine düşeni yerine getiren ve bu konularda çalışmalarını sürdüren ulusal, bölgesel ve uluslararası sosyal hareketlerle dayanışma ve işbirliği içinde olan bir hareketi ifade etmektedir,  KPG.

Kürt ulusunun kendi geleceğini özgürce belirleme hakkı temelinde kendi toprakları üzerinde kendi devletiyle, kendisini  yönetme hakkı vardır. Bu anlamda, Kürt ve Kürdistan sorununu,  Kürt ulusu ve Kürdistan’da yaşayan tüm azınlıkların sahipleneceği bir devletleşme hakkı olarak ( koşullara göre, eşitlik temelinde federe ya da konfederal ve bağımsız devlet çözümlerinden birini gündemleştiren) gören bir çözüm tarafıdır KPG.

Türkiye’de yaşamak zorunda bırakılan milyonlarca Kürt’ün ulusal ve demokratik hak ve özgürlük mücadelesi ,Türkiye’deki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin önemli bir bileşenidir. Bu yaklaşımla,  Türkiye’deki  Kürtlerin  ulusal ve demokratik hak ve özgürlük mücadelesi ile Kürdistan’ın özgürlük ve devletleşme mücadelesi arasındaki  koordinasyonu örgütlemeyi hedefleyen bir  anlayışın yaşam bulmasıdır  KPG.

KPG, şövenizme karşı açık bir tutum sergileyen olabilecek en geniş Türkiyeli güçlerle, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirilmesi için uygun birlik ve dayanışmanın gerekliliğine inanır.

Eşitliğin, adaletin, özgürlüğün, çoğulcu demokrasinin, katılımcılığın, şeffaflığın, çağdaş değerlerin egemen olduğu, üretken bir toplumun hedeflendiği bir yaşam ve devlet sisteminin savunucusu ve uygulayıcısıdır  KPG.

Güney Kürdistan’daki Federe Devlet başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun, Kürt ulusunun her kazanımını kendi kazanımı olarak gören bir ulusal birlik ruhu ve anlayışının takipçi ve  örgütleyicisidir, KPG.

Kürdistan’ın parçalanmışlığını, uluslararası ve tarihsel bir haksızlık olarak gören ve Kürt ulusu ile Kürdistan’ın birliğine, zamanlamasına ve birlik şekline karar verecek gücün , özgür iradesiyle davranacak Kürt ulusu ve tüm Kürdistan halkı olacağına inanan bir siyasal ekoldür KPG.

Kürdistan siyaset tarihinin en acılı olaylarından biri olarak Sait Elçi ve Sait Kırmızıtoprak (Dr.Şivan) gibi iki değerli Kürt liderini yitirmemize yol açan trajedi, halkımızın mücadelesine derin bir darbe vurmuştur. KPG, İki Sait’i de mücadelenin bugünlere taşınmasında emekleri olan tüm Kürdistan kadroları ile birlikte kendi değerleri, kendi öncülleri olarak görmektedir. Saitler olayı tarihe mal olmuş ve bu temelde sağduyu ile ele alınması,  aydınlatılması gereken bir trajedidir. Bu yaklaşımla hareket eden  KPG, hangi yönden  ve hangi şekilde olursa olsun, bu trajedinin istismarı üzerinden siyaset yapmanın  ulusal mücadelemize  zarar vereceğine inanmaktadır.

Bütün bu düşünsel ve siyasal perspektifleriyle, aynı ve benzer yaklaşıma sahip en geniş Kürdistani potansiyelle birleştirmeye çalışan; güçlü ve kitlesel bir partinin  inşaası için her zaman hazır  olan , kimseye ‘’gelin biz doğruyuz, bize katılın’’ demeden, ‘’gelin hep birlikte bu ihtiyacı örgütleyelim” diyebilen bir anlayışın, bir kültürün egemen olmasını istemenin adıdır , KPG.

Aynı ya da yakın siyasal ve düşünsel anlayışa sahip en geniş Kürdistani potansiyelin tek parti içinde bütünleştirilmesi, hepimizin omuzlarında duran tarihi bir görev ve sorumluluktur. İlk başlarda, bu eksendeki potansiyelin ortak platformunu oluşturarak, bu yönde ilk adım atılabilir. Bir yandan ortak iş ve ortak gündemle sürece müdahale ederek,  bir yandan da program ve temel siyasal anlayışın ortaklaştırılması için  yapılacak tartışma ve çalışmalarla bu süreç hızlandırılabilir. Temel çizgide birlik esaslı, kendi içindeki farklılıkları da hazmedebilen, bu farklılıkları gelişmenin motor gücüne dönüştürebilen bir anlayışla , yeni bir sürece kapı aralanabilir.

Kürdistani  güçlerin ortaklaşması  kendi aralarındaki diyalogun, ilişkilerin güçlendirilmesiyle doğrudan bağlantılıdır. Bunun için de ilişkileri zedeleyecek , eleştiri  üslubunu aşan her türlü yaklaşımdan özellikle kaçınmak lazım. Yapıcı her  adım bu sürecin hızlandırılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Gerçekten de yeni , güçlü bir Kürdistani parti ihtiyacı duyan herkesin de, kendi cephesinden bu yolu güçlendirmesi  ve üslup, söylem ve eleştirilerinde daha hassas davranması gerekir.

KPG partileşirken, yapmış olduğu açıklamada tam da bu anlayışla, yeni bir dinamizm ve yeni bir kültüre de açık çağrı yapmıştır. KPG’nin partileşmesi, bu süreci hızlandıracak ve güçlendirecek bir faktör olacaktır.

KPG  sürecin bu yönde gelişmesi için tüm gücüyle çalışacağını beyan etmiştir.17.09.2014

Mustafa Özçelik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *